Εκδόθηκαν τα απότελέσματα της Προκύρηξης ΣΟΧ 01/2011

Για να δείτε τα αποτελέσματα (καταταχθέντες) για την ειδικότητα ΔΕ Ναυαγοσωστών, κωδικός θέσης 101, πιέστε εδώ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα (απορριφθέντες) για την ειδικότητα ΔΕ Ναυαγοσωστών, κωδικός θέσης 101, πιέστε εδώ.


Για να δείτε τα αποτελέσματα (απορριφθέντες) για την ειδικότητα ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων, κωδικός θέσης 102, πιέστε εδώ.

Για να δείτε τα αποτελέσματα (καταταχθέντες) για την ειδικότητα ΥΕ Εργατών, κωδικός θέσης 103, πιέστε εδώ.