15/03/2011: Έναρξη Προγράμματος Διάυγεια στον Δήμο Ήλιδας

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α/112/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών, οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», οι ΟΤΑ Α’ Βαθμού (αιρετά όργανα) , τα Νομικά Πρόσωπα και οι Επιχειρήσεις τους, καθώς και όλα τα όργανα στα οποία έχει χορηγηθεί εξουσιοδότηση προς υπογραφή ή αρμοδιότητα από τον ΟΤΑ, είναι υποχρεωμένοι από τις 15-03-2011 να καταχωρούν και να αναρτούν στο διαδίκτυο τις πράξεις και αποφάσεις των οργάνων τους.

Εάν δεν γίνει καταχώριση και ανάρτηση στον ειδικό διαδικτυακό τόπο ειδικού σκοπού (http://app.diavgeia.gov.gr/apofaseis/), όσο και στην ιστοσελίδα του δήμου, τότε οι πράξεις/αποφάσεις του φορέα δεν είναι εκτελεστές.

Στον Δήμο Ήλιδας έχει συσταθεί Ομάδα Διαχείρισης Έργου (Ο.Δ.Ε.) με σκοπό την ανάρτηση των πράξεων και αποφάσεων των Υπηρεσιών του Δήμου μας στον ειδικό διαδικτυακό τόπο της «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις του Δήμου μας για την καταχώριση των πράξεων στον διαδικτυακό τόπο της ΔΙΑΥΓΕΙΑ είναι:

  1. Δικτυακός τόπος ειδικού Σκοπού Φορέα για το Δι@ύγεια: http://sites.diavgeia.gov.gr/dimosilidas
  2. Σημείο της Κεντρικής Σελίδας του Εθνικού Τυπογραφείου για το Δι@ύγεια: http://et.diavgeia.gov.gr/f/dimosilidas
  3. Είδη Πράξεων(Εγγράφων) που θα αναρτούνται: http://diavgeia.gov.gr/TEXTS/eidi_apofaseon.html
  4. Θεματικές Ενότητες που αφορούν αυτές οι πράξεις: http://diavgeia.gov.gr/TEXTS/thematikes.html