Διαδικασία έγκρισης μελέτης Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π./Γ.Π.Σ.

Ο πραγματοποιούμενος χωροταξικός σχεδιασμός της περιοχής μας στοχεύει στην υποβοήθηση της αναπτυξιακής διαδικασίας και παράλληλα στην εξασφάλιση της διατήρησής της σε βάθος χρόνου προς όφελος πρωτίστως της τοπικής κοινωνίας.
Tο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (Γ.Π.Σ.) :
• Καθορίζει τις περιοχές οι οποίες θα πολεοδομηθούν τα επόμενα χρόνια και τις γενικές ρυθμίσεις μέσα σε αυτές (χρήσεις γης, βασικά δίκτυα, κ.λ.π.).
• Καθορίζει τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης εκτός των οικισμών, όπως:
- Περιοχές που προορίζονται για την εγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων, όπως βιομηχανία, τουρισμός, κ.λπ.
- Περιοχές Ειδικής Προστασίας (ΠΕΠ), όπως ρεματιές, δάση, αρχαιολογικοί χώροι, κ.λπ.
- Περιοχές στις οποίες απαιτείται έλεγχος και περιορισμός της δόμησης (ΠΕΠΔ), όπως γύρω από τις πόλεις και τους οικισμούς, κ.λπ.
Η έναρξη της διαδικασίας εκπόνησης Γ.Π.Σ. γίνεται με απόφαση του Γ.Γ. της Περιφέρειας, σύμφωνα με το Ν.1337/1983. Η μελέτη εκπονείται σε δυο (2) στάδια Α΄ και Β΄. Το Β΄ στάδιο υποδιαιρείται σε δυο υποστάδια Β1 και Β2.
Στο παρόν Α΄ στάδιο περιλαμβάνεται η «ανάλυση» της υπάρχουσας κατάστασης, η «διάγνωση των προβλημάτων, των προοπτικών και των τάσεων» και η «διατύπωση της προκαταρκτικής πρότασης».